74

testABC Werft Daya Radar Utama (Jakarta) testABC

Bau-Nr.JahrSchiffsnameBRZ
385 19 KENDHAGA NUSANTARA 10 1787
383 19 KENDHAGA NUSANTARA 8 1787
382 19 KENDHAGA NUSANTARA 5 2182
373 19 SABUK NUSANTARA 91 2090
372 19 SABUK NUSANTARA 90 2086
371 19 SABUK NUSANTARA 83 2090
370 18 SABUK NUSANTARA 82 2086
369 19 SABUK NUSANTARA 70 2086
368 18 SABUK NUSANTARA 69 2090
367 18 SABUK NUSANTARA 68 2090
366 18 SABUK NUSANTARA 67 2086
311 19 PAPANDAYAN 14750
291 16 SABUK NUSANTARA 49 2090
290 15 SABUK NUSANTARA 48 2090
288 15 PANDERMAN 14737
267 16 NMS SUPREME 1632
266 15 NMS STRENGTH 1632
265 15 BATUMANDI 5404
263 14 SABUK NUSANTARA 44 1998
262 14 SABUK NUSANTARA 43 1998
242 14 SABUK NUSANTARA 40 1209
241 14 SABUK NUSANTARA 39 1209
240 13 SABUK NUSANTARA 38 1209
239 14 SABUK NUSANTARA 37 1209
188 11 SABUK NUSANTARA 33 1632
187 13 SABUK NUSANTARA 34 1202
158 13 MAUHAU 2813
156 11 SABUK NUSANTARA 32 1632
155 11 SABUK NUSANTARA 31 1632
153 11 SABUK NUSANTARA 30 1632
149 12 MEDITRAN 2938
147 11 SABUK NUSANTARA 28 1158