Fotos von Teekay Corporation

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
AFRICAN SPIRIT 03 18 TKYI01120619 HYHU 1435 010
AL KHARSAAH 08 TKYI01120619 SSHK 1644 010
AUSTRALIAN SPIRIT 04 TKYI02040212 HYHU 1434 010
AUSTRALIAN SPIRIT 04 TKYI01040212 HYHU 1434 010
AXEL SPIRIT 04 TKYI01040409 SSHK 1465 010
CUBAL 12 TKYI01120120 SSHK 1813 010
EUROPEAN SPIRIT 03 TKYI01040716 HYHU 1431 120
KYEEMA SPIRIT 99 17 TKYI01030110 SSHK 1236 120
LIMERICK SPIRIT 07 TKYI01100406 HYHU 1706 010
MADRID SPIRIT 04 TKYI01041117 IZPC 105 120
MALANJE 11 TKYI01111005 SSHK 1811 010
NAVION ANGLIA 99 TKYI01060626 AESC 85 010
NAVION SCANDIA 98 18 TKYI01050609 AESB 314 111
NAVION STAVANGER 04 TKYI01020108 SSHK 1408 120
PINNACLE SPIRIT 08 TKYI01080813 SSHK 1681 010
SOYO 11 TKYI01110902 SSHK 1810 010
STENA SIRITA 99 20 TKYI01090513 HHZT 1157 010
WOODSIDE DONALDSON 09 TKYI01091214 SSHK 1632 010

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank