Fotos von Oleg Shuskov

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ANT 10 OSKI01 HSUP 329 971
ASSIA 12 OSKI01160404 YKSJ 10099 010
BRAVE 12 14 OSKI01130427 KAZT 3010 450
CMB VIRGINIE 11 18 OSKI01160314 JZSJ 609 010
CORINNA 13 OSKI01140501 WXIW W1222 120
DRUBJA 14 17 OSKI01160329 IZSS 291 120
FELIXSTOWE BRIDGE 14 OSKI01150618 HYHU 1566 440
FLAGMAN 15 OSKI01160501 ZC_S CZ1406 010
KING DEEB 15 OSKI01150516 HALI S209 340
LADY NOUR 06 16 OSKI01131114 DGVS 408 560
LEVROSO 17 OSKI01170311 XSYT 332 450
LIVADI 12 OSKI01140727 HYMM 6083 120
MADLIN H 14 OSKI01150412 XSYT 300 330
MELINDA 14 OSKI01141207 ZHEN 10-193 120
PINE 5 13 16 OSKI01160416 NYSN 200725 320
RN TUASPE 14 OSKI01141207 KRSN 9003 120
SCF SAMOTLOR 10 OSKI01140202 DWOO 5311 010
SKIPPERS Y 14 OSKI01140427 HITM 4771 120
THOR BREEZE 13 OSKI01141014 HLSH HR5316 010
TRABZON 09 13 OSKI01100828 HGEP 389 230

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank